Home » Voorbereiding » Detachement

Bepalingen voor militaire detachementen

 

 

Reglement voor militaire deelnemers 2018


Vastgesteld door bestuur op 13 december 2017


Algemene bepalingenArtikel 3: Officiële militaire delegaties


Militairen afkomstig van de krijgsmacht van Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Finland,
Noorwegen, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland alsmede van de
Nederlandse krijgsmacht, gelden als deelnemers van een officiële militaire delegatie. Het bestuur van
Stichting DE 4DAAGSE stelt nadere regels vast over de status van een officiële militaire delegatie.
Door het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE wordt het maximum aantal inschrijvingen, alsmede het
maximum aantal per nationaliteit bepaald.


Artikel 3A: Small Contingents
Militairen van de krijgsmacht van andere landen dan de officiële militaire delegaties gelden als
deelnemers van de Small Contingents. Door het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE wordt het
maximum aantal inschrijvingen, alsmede het maximum aantal per nationaliteit bepaald.


Artikel 4: Inschrijven Nederlandse militairen


Nederlandse militaire deelnemers moeten - naast de reglementen zoals opgesteld door het bestuur
van Stichting DE 4DAAGSE – ook de aanwijzingen volgen die door het Commando Landstrijdkrachten
(CLAS) zijn opgesteld. Raadpleeg www.4daagse.nl en het bepaalde bij of krachtens de Regeling
Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen, VS2-1100 voor het jaar 2018.


Artikel 5: Inschrijfperiode


Inschrijving is mogelijk in de periode tussen maandag 5 februari 2018 (10.00 uur) en vrijdag 23 maart
2018 (24.00 uur) via www.4daagse.nl. Het is na sluiting van de inschrijfperiode niet mogelijk om een
inschrijving als burger om te zetten in een militaire inschrijving; evenmin kan een militaire inschrijving
worden omgezet in een inschrijving als burger.
Voor militaire deelnemers behorende tot een officiële militaire delegatie worden aanvullende regels
separaat kenbaar gemaakt, onder meer met betrekking tot een afwijkende inschrijfperiode.


Artikel 6: Uitzondering verbod meevoeren voorwerpen


Voorwerpen, vaantjes en vlaggen daaronder begrepen, die dienen ter identificatie van (onderdelen
van) het krijgsmachtdeel, waartoe het detachement / de deelnemer behoort, gelden niet als
reclamevoorwerp, en mogen worden meegevoerd voor zover zij geen gevaar of hinder kunnen
veroorzaken.
Bepalingen voor individuele militaire deelnemers


Artikel 7: Inschrijven en betalen


Individuele, militaire deelnemers schrijven in op www.4daagse.nl en betalen volgens de richtlijnen van
het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE. Het niet (tijdig en volledig) betalen geldt naar Nederlands
recht als ontbindende voorwaarde voor de inschrijving.
Het bestuur bevestigt de deelname van degene die zich correct heeft ingeschreven en waarvan de
inschrijving krachtens de reglementen mag worden geaccepteerd.
Dit document is gedownload van www.4daagse.nl. Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van
gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na tevoren verkregen schriftelijke toestemming
van de uitgever van deze site en op voorwaarde van duidelijke bronvermelding.
Mocht de inschrijvingslimiet voor militairen worden overschreden, dan vindt een loting plaats onder
alle individueel ingeschreven militairen.


Artikel 8: Weigering inschrijving


Het bestuur kan de inschrijving weigeren van degene die meer dan één inschrijving heeft ingediend
ten behoeve van dezelfde natuurlijke persoon, tenzij wordt aangetoond dat de inschrijver hiervoor
geen verwijt kan worden gemaakt. Het bestuur kan de inschrijving voorts weigeren als de inschrijver
niet (deugdelijk) voldoet aan het verzoek van het bestuur om verificatie van de inschrijfgegevens.


Artikel 9: Annulering inschrijving


Iedere individuele, militaire deelnemer heeft het recht om binnen redelijke termijn de voorgenomen
deelname zonder opgaaf van redenen schriftelijk te annuleren. Betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek
van kosten voor administratie en zonder aanspraak op vergoeding van rente geretourneerd.
Als einddatum van de redelijke termijn geldt 13 april 2018.


Bepalingen voor militaire detachementen


Artikel 10: Voorwaarden voor een detachement


Een detachement bestaat bij de start op de eerste wandeldag uit minimaal elf op naam ingeschreven
militairen. Het recht op deelname vervalt indien het detachement bij die start niet langer voldoet aan
de eis van ten minste elf deelnemers. Het maximaal aantal deelnemers welk kan worden
ingeschreven voor één detachement bedraagt 41 personen
Voor alle leden van het detachement geldt eenheid van tenue. Zij lopen de gehele Vierdaagse in
detachementsverband. Detachementen starten vanaf Heumensoord en mogen uitsluitend op de
dagelijkse afstand van 40 km (afstandskleur: groen) uitkomen, en lopen, indien toepasselijk, met tien
kilogram aan bepakking.


Artikel 11: Detachementscommandant en/of contactpersoon


Alleen de detachementscommandant (detco) fungeert voor de organisatie als aanspreekpunt en
verzorgt alle correspondentie. De detco bewaakt en behartigt de reglementaire gang van zaken tijdens
de Vierdaagse in of rond het detachement en is te allen tijde verantwoordelijk voor het detachement.
De detco is gehouden de deelnemers van het detachement behoorlijk te informeren over de mutaties
en/of wijzigingen die hij in het detachement aanbrengt of doet aanbrengen.


Artikel 12: Mutaties na sluiting van de inschrijving


Na de sluiting van de inschrijving is het tot en met 30 juni 2018 (24.00 uur) toegestaan wijzigingen in
de (nominale) samenstelling van een ingeschreven detachement te doen aanbrengen. Een deelnemer
mag vervangen worden voor een nieuwe deelnemer, maar de toevoeging mag geen betrekking
hebben op:
- een deelnemer die is uitgeloot;
- een deelnemer die geregistreerd staat als burgerdeelnemer;
- een deelnemer die geen verblijf Heumensoord heeft toegevoegd aan de individuele
inschrijving.
Ook is het tot en met 30 juni 2018 (24.00 uur) toegestaan een inschrijving in het detachement om te
zetten in een individuele inschrijving, mits het niet gaat om een deelnemer uit een delegatieland
anders dan Nederland. Voor deelnemers die tot de lotingsgroep behoren is deze omzetting niet
toegestaan indien voor de individuele inschrijvingen een loting heeft plaatsgevonden.
Voor deelnemers behorende tot een officiële, militaire delegatie worden aanvullende regels separaat
kenbaar gemaakt.


Artikel 13: Betalen voor de Vierdaagse


Het aantal ingeschreven deelnemers op 23 maart 2018 (24.00 uur) is bepalend voor de hoogte van
het inschrijfgeld voor het detachement. Het inschrijfgeld dient te worden voldaan volgens de richtlijnen
van het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE. Het niet (tijdig en volledig) betalen geldt naar Nederlands
recht als ontbindende voorwaarde voor de inschrijving. Restitutie is niet mogelijk, ongeacht de reden
van annulering.
Voor deelnemers behorende tot een officiële, militaire delegatie worden aanvullende regels separaat
kenbaar gemaakt.


Artikel 14: Aanmelden


Zo spoedig mogelijk nadat de inschrijving is geaccepteerd en/of de betaling van de inschrijfgelden is
ontvangen, wordt een bevestiging verzonden aan de detco. Met deze bevestiging dient de detco zich
op de aangegeven tijd bij het betreffende registratiebureau voor detachementen te melden om
barcodedragers en de bescheiden voor het hele detachement in ontvangst te nemen.
In verband met de controles op de identiteit van de deelnemers, dient de detco te beschikken over
fotokopieën van documenten waaruit de identiteit van de deelnemers blijkt.
Wijzigingen van welke aard dan ook zijn op de aanmelddagen niet (meer) mogelijk.


Artikel 15: Controle


De detco is ervoor verantwoordelijk dat per detachementslid de juiste barcodedrager is bevestigd.
Zowel bij de start als op het parcours en bij de finish wordt vastgesteld of het detachement compleet
is. Er wordt op gewezen dat naast aangekondigde controles niet-aangekondigde controles kunnen
plaatsvinden. Uitdrukkelijk wordt erop gewezen dat ook de deelnemers in de detachementen zich
desverzocht deugdelijk behoren te kunnen legitimeren.

 

Algemene bepalingen

Artikel 16: Rust- en/of verzorgingsplaats


Een rust- en/of verzorgingsplaats die aan de wandelroute ligt, dient te worden ingenomen voordat de
route voor het verkeer wordt afgesloten. Voertuigen mogen de rust- en/of verzorgingsplaats eerst
verlaten nadat de route weer voor het verkeer is vrijgegeven. Voor het innemen van een rust- en/of
verzorgingsplaats is toestemming nodig van de desbetreffende gemeente en van de eigenaar van de
grond waarop de rust- en/of verzorgingspost zal worden ingericht. In bijzondere gevallen verleent
Stichting DE 4DAAGSE een ontheffing waarmee een voertuig doorgang kan krijgen tot aan het
parcours. De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing, en het bijbehorend
aanvraagformulier zijn te vinden op www.4daagse.nl.


Artikel 17: Intocht


Commandant Centrale Verzorging Militairen (CVM) bepaalt in overleg met het bestuur van Stichting
DE 4DAAGSE de wijze waarop en de omvang waarmee militaire deelnemers vanaf Charlemagne
vertrekken. De intocht daarna, over de Via Gladiola, behoort tot het officiële parcours.


Artikel 18: Verstrekken van persoonsgegevens


Ieder die zich inschrijft gaat akkoord met het verstrekken van persoonsgegevens door Stichting DE
4DAAGSE aan het Ministerie van Defensie.


Artikel 19: Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE.


Artikel 20: Citeerbepaling
Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement voor militaire deelnemers 2018.

 

Dit document is gedownload van www.4daagse.nl. Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van
gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na tevoren verkregen schriftelijke toestemming
van de uitgever van deze site en op voorwaarde van duidelijke bronvermelding.